Política de Paritat

La nostra Entitat, el Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot, reconeix el valor inherent de la diversitat i la inclusió com a fonaments essencials per al seu creixement, resiliència i èxit. Amb la comprensió profunda que la riquesa d’idees, perspectives i experiències prové de la multiplicació de les diversitats, ens comprometem fermament a establir i implementar una política de paritat que promogui la igualtat i l’equitat entre tots els membres voluntaris.

Entenem que la paritat no només és un objectiu, sinó una pràctica constant que requereix una dedicació contínua i accions tangibles. Aquesta política es el nostre compromís col·lectiu amb una Entitat més justa, inclusiva i respectuosa.

POLÍTICA DE PARITAT

Objectiu: Garantir la igualtat, la diversitat i la inclusió dins de l’Entitat, assegurant que totes les persones siguin tractades amb respecte i tinguin oportunitats equitatives de participació i presa de decisions.

1. Comitè de Paritat: Tenim establert un comitè de paritat composat per membres de l’associació, amb diversitat de gènere, edat, raça, orientació sexual i altres identitats. Aquest comitè es el responsable de supervisar i implementar les polítiques de paritat.

2. Sensibilització i Formació: Organitzem sessions de sensibilització i formació regulars per a tots els membres de l’Entitat amb l’objectiu de promoure la comprensió de les qüestions de paritat i reduir els estereotips.

3. Quotes i Representació: Tenim establertes quotes per assegurar una representació equitativa dins dels diferents òrgans de presa de decisions de l’Entitat, com ara la junta directiva. Garantim que els processos de selecció siguin transparents i lliures de discriminació.

4. Llenguatge Inclusiu: Promoguem l’ús de llenguatge inclusiu i no sexista en tots els documents oficials, comunicats i comunicacions internes. Evitem en tot moment l’ús de termes que puguin excloure a determinades identitats.

5. Avaluació de Programes i Polítiques: Realitzem avaluacions periòdiques de programes i polítiques per assegurar-nos que siguin inclusius i no discriminatoris. Les ajustem segons les necessitats identificades per garantir la paritat.

6. Canals de Denúncia: Tenim establerts canals de denúncia confidencials per informar sobre incidents de discriminació o tracte injust. Vetllem per una investigació adequada i prendrem mesures correctives quan sigui necessari.

7. Visibilitat i Reconeixement: Destaquem i reconeixem les contribucions de tots els membres, independentment de la seva identitat. Ens assegurem que les activitats i esdeveniments reflecteixin la diversitat de l’associació.

8. Revisió Periòdica: Revisem i ajustem el protocol de paritat de manera regular per assegurar-ne l’eficàcia i adaptar-lo als canvis en les necessitats de la comunitat.

9. Col·laboració amb Altres Organitzacions: Tenim establertes col·laboracions amb altres organitzacions que també promoguin la paritat i la igualtat. El nostre interès es d’aprendre de les millors pràctiques i compartir recursos per millorar les iniciatives.

10. Rendició de Comptes: Tenim establerts mecanismes de rendició de comptes per garantir que els membres de l’associació compleixin amb els principis de paritat. Proporcionem informació regular als membres sobre els progressos realitzats.

Amb la implementació d’aquest protocol de paritat, l’Entitat vol assegurar la seva dedicació a la construcció d’un entorn just, inclusiu i divers.

Scroll al inicio